सूचीकरण खारेज गरिएको (Laxmi Value Fund-1)

Monday, March 23, 2020 on NEPSE News,

सूचीकरण खारेज गरिएको (Laxmi Value Fund-1)

लक्ष्मी भ्यालु फण्ड १ को स्कीम मिति २०७६/१२/११ गते बाट परिपक्क हुने भएकोले मिति २०७६/१२/१० को निर्णय अनुसार उक्त स्कीमको सूचीकरण खारेज गरिएको छ ।